Debian 12.1 Bookworm - Docker installering

03 august 2023 Skrevet af 
i Blogs
  • Skriftstørrelse
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Docker eller podman er en mulighed for installation af software på tværs af platforme med linux/unix etc.
Om du vælger at installere det på VM eller som container så er det meget ens for både Ubuntu og debian og alternativet kan være Alpine linux for mere kompakt image.

 

Jeg er skiftet til at benytte Debian mere frem for Ubuntu fordi jeg ikke bryder mig om deres lidt påtvunget SNAP ting  og typisk opretter jeg en bruger som alternativ til root login.
Også installere jeg sudo og giver den oprettet bruger medlemskab af sudo gruppen så den kan blive root administrator eks. med usermod -aG sudo brugernavn

når jeg har installeret docker kan jeg også give min bruger adgang via usermod -aG docker  men jeg vælger den officielle docker eller podman er også en mulighed.

For at hente docker benyttes curl som lige skal installeres lige som jeg er glad for joe som editor hvor andre benytter vi eller nano ofte.

 

sudo  su -

apt update && apt upgrade -y
apt install sudo curl -y

 

#/bin/bash

sudo apt install curl joe mc -y

 
# Fjern gamle docker eller podman 
for pkg in docker.io docker-doc docker-compose podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done
 
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg -y
 
 
apt update -y
apt upgrade -y
apt install sudo -y
adduser adminsen
usermod -aG sudo adminsen
 
sudo apt update && sudo apt install ca-certificates curl gnupg
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
 
echo \
  "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
  "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
 
sudo apt update && sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
 
sudo apt install docker-compose
 
266 Senest ændret Lørdag, 26 august 2023 16:02
Mere i denne kategori: